Ochrana osobných údajov

Rozsah a účel

Politika ochrany súkromia upravuje záležitosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov vo všetkých spoločnostiach, ktoré patria do skupiny Hästens Group (ďalej len „Hästens“ alebo „my“). Účelom tejto politiky je poskytnúť aktuálnym, bývalým a budúcim zákazníkom, partnerom a ďalším jednotlivcom (spoločne označovaným ako „jednotlivci“ alebo „vy“) nasledujúce všeobecné informácie:

 • okolnosti, za akých zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje
 • typy zhromažďovaných osobných údajov
 • dôvody zhromažďovania vašich osobných údajov
 • spôsob narábania s vašimi osobnými údajmi
 • rozdelenie zodpovednosti za spracúvanie osobných údajov medzi jednotlivými právnickými osobami v Hästens a
 • naše kontaktné údaje, ktoré vám umožnia požiadať o informácie alebo uplatňovať si vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Politiku priebežne aktualizujeme, tak aby odrážala opatrenia, ktoré Hästens prijala v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

V súvislosti s otázkami ohľadom ochrany vašich údajov a ochrany súkromia sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť zaslaním e-mailu na adresu privacy@hastens.com.

Používaním služieb Hästens vyjadrujete svoj súhlas s našou politikou ochrany osobných údajov a naším spôsobom spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že Hästens vám bude zasielať informácie prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov. Je veľmi dôležité, aby ste si ešte pred použitím našich služieb riadne prečítali našu politiku o ochrane osobných údajov a pochopili ju.

Spracúvanie vašich osobných údajov tvorí významnú súčasť poskytovania našich produktov a služieb. Vážime si vašu dôveru, ktorú nám preukazujete zverením vašich osobných údajov, a ochranu vášho súkromia považujeme za neoddeliteľnú súčasť našich služieb. Aby sme vám mohli poskytovať naše služby, potrebujeme spracúvať vaše nasledujúce osobné údaje. Postupujeme pri tom s maximálnym ohľadom na zachovanie vašej integrity.

Kontrola dát v Hästens

Hästens Sängar AB (švédska právnická osoba, IČO 556052-6377) je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov spracúvaných v právnických subjektoch, ktoré sú súčasťou skupiny Hästens Group.

Upozorňujeme, že Hästens a jej autorizovaní predajcovia a partneri sú osobitné právnické osoby, a teda vo všeobecnosti Hästens nenesie zodpovednosť v prípade, ak predajcovia alebo partneri nepostupujú v súlade s platnými právnymi predpismi. S akýmikoľvek otázkami ohľadom používania vašich osobných údajov u predajcu sa obracajte priamo na konkrétneho predajcu.

Všeobecné zásady

Vaše osobné údaje patria vám. Snažíme sa nevyvodzovať žiadne závery ohľadom vašich osobných preferencií a vytvárať naše služby tak, aby ste si sami mohli vybrať, či nám vaše osobné údaje poskytnete alebo nie.

Hästens bude spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov len vtedy, ak ich spracúvanie bude primerané, relevantné a nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané. Ak na zabezpečenie fungovania alebo poskytovania služby stačia anonymné údaje, snažíme sa vaše osobné údaje anonymizovať. Ak kombinujeme anonymizované a neosobné údaje s vašimi osobnými údajmi, budeme so všetkými údajmi zaobchádzať po celý čas ich kombinovaného používania ako s osobnými údajmi.

Hästens verí v transparentnosť v tom, ktoré osobné údaje spracúvame a na aké účely tak robíme. Našou zásadnou snahou je chrániť vaše osobné údaje, pretože Hästens sa vždy snaží chrániť predovšetkým to, čo je dôležité pre vás, našich zákazníkov a partnerov.

Dodržiavanie právnych predpisov

Hästens vždy postupuje v súlade s právnymi predpismi a pravidlami týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov platnými v krajinách, kde pôsobíme. V prípade potreby prispôsobíme spracúvanie vašich osobných údajov, ako je opísané v tejto politike, tak aby vyhovovalo príslušným platným právnym predpisom.

Osobné údaje, ktoré Hästens zbiera, použije na

 • poskytovanie produktov a služieb, overovanie vašej oprávnenosti na určité nákupy a použitie určitých služieb, ako aj na to, aby vám mohla predkladať výhodné ponuky a sprostredkúvať mimoriadne zážitky
 • plnenie informačných povinností, ktoré sme povinní plniť v jednotlivých krokoch procesu objednávky (napr. pri cenovej ponuke, objednávke, dodávke, platbe, záruke, vrátení tovaru a peňazí)
 • informovanie o úpravách alebo zmenách našich produktov alebo služieb, a to vrátane zmien našich všeobecných obchodných podmienok
 • informovanie o našich produktoch, službách a podujatiach
 • poskytovanie produktovej podpory a služieb (záručných služieb atď.)
 • vyhodnocovanie a zlepšovanie ponúk a komunikácie
 • dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov alebo požiadaviek príslušných úradov
 • realizáciu prieskumov trhu
 • účely analyzovania a profilovania zákazníkov vrátane online a na sociálnych médiách)
 • zaručenie vašej bezpečnosti a bezpečnosti našich zamestnancov v priestoroch Hästens

Zber údajov

Informácie, ktoré nám poskytujete: Informácie o vás nám môžete poskytnúť priamo alebo nepriamo rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že nás budete kontaktovať, objednáte si posteľ a doplnky alebo služby, prihlásite sa na podujatie alebo si zaregistrujete na našej webovej stránke záruku, použijete služby zákazníkom, skontaktujete odbyt, zúčastníte sa veľtrhu alebo navštívite našu predajňu. Vaše údaje môžeme získať aj od našich autorizovaných predajcov alebo tretích strán. Takéto údaje („osobné údaje poskytnuté zákazníkom“) môžu zahŕňať:

 • vaše kontaktné informácie (meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď.)
 • údaje súvisiace s vaším nákupom a používaním produktov alebo služieb (preferencie a nastavenia, história nákupov atď.)

Aké informácie o vás zhromažďujeme? Keď použijete naše služby (napr. keď potvrdíte objednávku, podpíšete zmluvu, potvrdíte zmluvu o poskytovaní služieb, zúčastníte sa na podujatí), môžeme získať nasledujúce informácie:

 • vaše kontaktné informácie (meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď.)
 • demografické informácie (vek, rodinný stav, zloženie domácnosti atď.)
 • údaje o nákupe produktov a služieb (preferencie zákazníka, história nákupov, história platieb a úverov atď.)nákupov atď.)
 • spôsoby spolupráce s Hästens (ako používate naše služby)
 • informácie o klientovom PC, tablete, smartfóne atď. (IP adresy, jazykové preferencie, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém atď.)
 • informácie zo zabezpečovacieho systému (video záznamy z prevádzok, systémové záznamy o prístupe atď.)

Osobitnú pozornosť venujeme zberu a spracovávaniu citlivých osobných údajov, ktoré upravuje zákon, a v prípade potreby prijímame na tieto účely aj osobitné opatrenia. Pre jednoznačnosť pripomíname, že v zákonoch platných v jednotlivých krajinách sa môže stanovovať, že sa za citlivé považujú aj ďalšie druhy osobných údajov.

Informácie, ktoré nám poskytnete, spolu s informáciami o produktoch, službách a vaše finančné informácie, sú vo všeobecnosti nevyhnutné na to, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvný vzťah, kým ostatné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú potrebné na iné účely opísané nižšie.

Súhlas

Ak je to praktický možné alebo ak si to vyžaduje zákon, požiadame vás ešte pred zozbieraním alebo použitím vašich osobných informácií o váš súhlas. Žiadosť o vyslovenie súhlasu bude jasná a špecifická a umožní vám urobiť informované rozhodnutie. Nikdy nebudeme vychádzať z nepodloženého predpokladu, že nám váš súhlas poskytnete. Namiesto toho sa budeme snažiť, aby ste ho mohli poskytnúť aktívne a transparentným spôsobom. Súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, napríklad tak, že skontaktujete Hästens cez kontaktnú adresu uvedenú v nasledujúcej časti s názvom „Informácie a prístup“. Ak nám svoj súhlas neposkytnete, môže sa stať, že nebudete môcť používať služby alebo niektorú ich časť.

Prenos osobných údajov do zahraničia

V špeciálnych a ojedinelých prípadoch môže Hästens zaslať vaše osobné údaje prijímateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, na ktorých sa môžu vzťahovať iné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Medzi takéto krajiny patria aj krajiny, v ktorých podľa Komisie EÚ nie je zabezpečená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov. Ak sa tak stane, Hästens sa uistí, že existujú právne dôvody pre takýto prenos zodpovedajúce príslušným právnym predpisom o ochrane osobných údajov. Zároveň vás bude informovať o týchto dôvodoch, o prijatých opatreniach a tiež o tom, kde môžete získať kópiu zoznamu prijatých ochranných opatrení.

Používanie údajov

Vo väčšine krokov spracovania máte možnosť zrušiť svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom aktualizácie svojich preferencií alebo kontaktovaním Hästens cez adresu uvedenú v časti „Informácie a prístup“, prípadne iným spôsobom, ktorý vám oznámime. Ak príslušný zákon nestanovuje inak, nemôžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré:

 • vykonávame za účelom zasielania dôležitých oznámení, ako sú zmeny všeobecných obchodných podmienok a politík alebo oznámení o stiahnutí výrobkov z trhu
 • vykonávame na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona

Zadržanie

Vaše osobné údaje budeme zadržiavať len na nevyhnutne dlhý čas na plnenie účelov uvedených v týchto stanovách alebo na účely, o ktorých vás iným spôsobom budeme informovať. Znamená to, že ak poskytnete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vaše údaje si ponecháme počas celého trvania zákazníckeho vzťahu (a kde je to možné, až do vypršania záručnej lehoty) alebo do odvolania vášho súhlasu. Ak svoj súhlas odvoláte, aj tam môžeme na predpísané obdobie zadržiavať určité osobné údaje na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona a na našu ochranu v prípade súdnych sporov. Ak váš súhlas so spracovaním osobných údajov nedostaneme, údaje budeme zadržiavať len v rozsahu povolenom a vyplývajúcom zo zákona.

Aktualizácia údajov

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sa staráme o to, aby údaje boli správne a aktuálne. Snažíme sa vymazávať alebo opravovať osobné údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné. Viac informácií o vašom práve na zabezpečenie správnosti vašich osobných údajov v našich databázach nájdete v nasledujúcej časti „Informácie a prístup“.

Informácie a prístup

Raz za rok máte právo požiadať a bezplatne dostať informácie o tom, aké vaše osobné informácie spracúvame, aký je účel spracúvania, kto sú ich príjemcami, prípadne aké sú kategórie príjemcov, v ktorých sa s údajmi pracuje. Žiadosti o tieto informácie musíte zaslať písomne s vlastnoručným podpisom a musia obsahovať vaše meno, adresu a v ideálnom prípade aj váš e-mail. Máte právo požiadať o ochranu, zablokovanie alebo vymazanie nesprávnych informácií, ktoré sa vás týkajú. Žiadosti treba zasielať právnickej osobe uvedenej na konci tohto dokumentu. Vaše žiadosti budeme bezodkladne a riadne riešiť. Na žiadosti sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov. Ak sa v platných právnych predpisoch stanovuje povinnosť zaplatiť administratívny poplatok za vyhovenie žiadosti, Hästens takýto poplatok vyrubí.

Bezpečnosť

Hästens prijala technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo pozmenením, neoprávneným odhalením alebo prístupom a akýmikoľvek inými nezákonnými formami spracovávania.

Odhalenie osobných informácií tretím stranám

Hästens môže vaše osobné údaje

 • šíriť v rámci skupiny Hästens Group a jej členov *poskytovať autorizovaným predajcom a partnerom Hästens na účely distribúcie ponúk produktov a služieb a na zasielanie inej komunikácie
 • použiť v súvislosti s predajom alebo prevodom subjektu Hästens alebo jeho majetku
 • použiť v zmysle zákona napr. v súvislosti s vyšetrovaním, riešením sporu alebo iným právnym procesom alebo žiadosťou
 • odhaliť, ak sme v dobrej viere presvedčení, že je to nevyhnutné na ochranu našich práv napr. pri vyšetrovaní potenciálneho porušenia našich obchodných podmienok alebo na zistenie, zabránenie alebo odhalenie podvodu alebo iných bezpečnostných hrozieb

Hästens ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov ich vo všeobecnosti odhalí tretej strane, len ak získa váš súhlas s takýmto odhalením. Ak to zákon umožňuje vaše osobné údaje môžeme v nasledujúcich situáciách použiť aj bez vášho súhlasu, ak v individuálnych prípadoch váš súhlas nebudeme považovať za nevyhnutný alebo povinnosť získať súhlas nevyplýva zo zákona:

 • Situácie, v ktorých povinnosť odhaliť osobné údaje vyplýva zo zákona
 • Situácie v ktorých je odhalenie osobných informácií nevyhnutné na legitímne účely Hästens (napr. na ochranu našich zákonných práv ako je opísané vyššie)

Marketing

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani s nimi obchodovať s tretími stranami, ak nám neudelíte na tieto účely svoj súhlas. Vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám na ich marketingové účely, ak nám neudelíte svoj súhlas. Ak ste súhlas poskytli, ale už nechcete dostávať marketingové materiály od tretej strany, kontaktujte tretiu stranu priamo. Môžeme nám zasielať informácie o nových produktoch, službách, podujatiach alebo podobných aktivitách. Ak sa chcete odhlásiť z odberu konkrétneho elektronického newslettra alebo podobnej komunikácie, postupujte podľa pokynov uvedených v relevantnej komunikácii.

Súbory Cookies

V niektorých častiach našej webovej stránky používame súbory Cookies. Sú to súbory, ktoré uchovávajú informácie na vašom pevnom disku alebo vo vašom prehliadači a ktoré umožňujú našej webovej stránke zistiť, že ste ju už v minulosti navštívili. Zjednodušujú nám personalizáciu našej webovej stránky, umožňujú vidieť, akým spôsobom stránku používate, a merať jej využívanie.

Hästens Sängar AB používa na tejto stránke službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Google Analytics používa súbory cookies na analýzu spôsobov používania našej stránky.

Informácie, ktoré súbor cookies generuje sa prenášajú do Google, kde sa uchovávajú.

Google ich využije na vyhodnocovanie vášho používania stránky, zostavovanie správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na stránke a používaním internetu.

Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami Google.

Súbory cookies z vášho prehliadača môžete vypnúť a tiež vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom počítači.

Upozorňujeme však, že takýto krok môže spôsobiť, že nebudete môcť využiť všetky funkcionality našej webovej stránky.

Kontaktné informácie

Pracovníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

privacy@hastens.com

Hästens Sängar AB, Privacy DPO, Box 130, SE-731 23 Köping, Švédsko

Svoje právo na získanie informácií alebo na prístup k osobným údajom, ktoré spracovávame, môžete uplatniť na nasledujúcej adrese.

Hästens Sängar AB, Privacy Request, Box 130, SE-731 23 Köping, Švédsko

Vyhľadajte najbližšiu predajňu