Podmienky používania

Tieto webové stránky pre vás vytvorila spoločnosť Hästens Sängar AB. Môžete z nich preberať materiály na nekomerčné použitie a osobnú potrebu pod podmienkou, že v nich zachováte všetky informácie týkajúce sa autorských práv a ďalších majetkových práv. Bez výslovného písomného povolenia Hästens Sängar AB sa dokumenty a obsah týchto webových stránok zakazuje akýmkoľvek spôsobom šíriť, upravovať, opätovne používať alebo preposielať, či akýmkoľvek spôsobom používať na verejné alebo komerčné účely.

Tento zákaz sa vzťahuje aj na textové, obrazové a video materiály. Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie vrátane všetkých zákonných opatrení a podmienok súvisiacich s používaním webových stránok a internetu, sa vzťahujú aj na používateľa týchto webových stránok. Vstupom na tieto webové stránky a ich používaním vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ochranná známka a autorské práva

„Hästens“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Hästens Sängar AB. Ochranná známka Hästens a všetky materiály tvoriace obsah týchto webových stránok sú chránené autorskými právami, ak sa neuvádza inak, a nesmú sa používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hästens Sängar AB alebo akejkoľvek tretej strany zapojenej do tvorby týchto webových stránok.

Odkazy z iných a na iné webové stránky.

Hästens Sängar AB nemôže overovať všetky webové stránky odkazujúce na túto webovú stránku a nezodpovedá za žiadny obsah, ochranu osobných údajov a funkčnosť stránok mimo týchto webových stránok, a to ani v prípade, že stránka na nich odkazuje. Vyššie uvedené sa týka aj ďalších webových stránok, na ktoré sa dá dostať cez spomínané webové stránky.

Obmedzenie zodpovednosti

Celý obsah týchto webových stránok sa poskytuje v danom aktuálnom stave bez akejkoľvek explicitnej alebo konkludentnej záruky. Hästens Sängar AB sa vzdáva zodpovednosti za akékoľvek priame, nepriame alebo náhodné škody zapríčinené návštevou alebo používaním týchto webových stránok. Rovnako nebude niesť zodpovednosť ani povinnosť náhrady škody v prípade, ak návšteva alebo použitie týchto stránok spôsobia akékoľvek škody, zavírenie počítača alebo iného vášho zariadenia, alebo ak tieto vzniknú v dôsledku preposielania materiálov, dát, textov, fotografií, videí alebo zvuku z týchto stránok alebo materiálov, ktoré na jej základe vznikli.

### Poskytnuté materiály, otázky a odpovede a účasť na súťažiach a kvízoch

Hästens Sängar AB nenesie žiadnu zodpovednosť za materiály odovzdané na naše servery. Hästens Sängar AB si vyhradzuje právo na použitie všetkých materiálov, ktoré považuje za vhodné na uverejnenie, a to bez nároku zasielateľa na akúkoľvek odmenu. Všetky materiály poskytnuté v súvislosti so súťažami, kvízmi a ďalšími aktivitami na týchto webových stránkach sú preto výhradným majetkom spoločnosti Hästens Sängar AB, ktorá s nimi môže zaobchádzať podľa vlastného uváženia.

Osobné údaje

Zaslané osobné údaje ako sú mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy sa budú používať v súlade s informáciami uvedenými na strane „použitie osobných údajov“.

Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Hästens Sängar AB si pri akejkoľvek aktualizácii týchto stánok vyhradzuje právo na zmeny všeobecných obchodných podmienok. Tieto zmeny sú pre vás záväzné, a preto je vo vašom záujme pravidelne tieto stránky navštevovať a sledovať aktuálne platné zmluvné podmienky.

VAŠA NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA